Skip to main content

تاثیر روغن آرگان خالص بر روی پوست ، فواید بهداشتی مصرف روغن آرگان خالص به میزان زیادی گزارش شده است.  اثر ضد سرطانی روغن آرگان خالص و اثرات هیپرلیپیدمیک آن تایید شده است. در این مطالعه اثرروغن آرگان خالص بر پوست با استفاده از رده ی سلولی ملانومای B16 در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شده است.از دیر باز روغن آرگان خالص توسط زنان مراکشی به عنوان روغن آرایشی استفاده می شده است ،اما اخیرا توجهات زیادی به روغن آرگان خالص در کشورهای آفریقای شمالی پیدا شده است. شیمیدانان اروپایی کشف کرده اند که روغن آرگان خالص خواص بیوشیمی مطلوبی را از خود نشان میدهد که برای لوارم ارایشی تجاری در اروپا ، اسرائیل و سرتاسر جهان مفید است.

پیگمنتاسیون پوست به مقدار ملانین و پراکندگی آن در پوست بستگی ارد. در حین تولید ملانین سلولهای رنگدانه ای مانند سلولهای B16 به مقدار تیروزیناز در سلول و یا ترکیبات و فاکتورهای مهار کننده یا فعال کننده ی آنزیم بستگی دارد.اربوتین، کوجیک اسید و اسکوربیک اسید معدودی از شناخته شده ترین ترکیباتی هستند که میتوانند بیوسنتز ملانین را مهار کنند. اثر گذاری عوامل دپیگمنتاسیون بر روی ملانوژنز با کمی سازی محتوای ملانین در سلولهای رنگدانه ارزیابی شده است. بیوسنتز ملانین در ملانوزوم هایی اتفاق می‌افتد که دارای آنزیم های تیروزیناز ، پروتیین وابسته به تیروزیناز -۱ و دوپاکروم توتومراز است.  اولین دو واکنش محدود کننده‌ی سرعت ملانوژنز به وسیله‌ی تیروزیناز کاتالیز می‌شود  و این واکنش ها عبارتند از هیدروکسیلاسیون تیروزین و ایجاد و ۳و ۴ – هیدروکسی فنیل آلانین (دوپا) و اکسیداسیون دوپا به دوپا کوینون . در موش اکسیداسیون(  ۵, ۶-dihydroxyindole-2-carboxylic acid (DHICA به indole-5, 6-quinone-2-carboxylic acid مشاهده شده ولی این واکنش در TRP1 انسان شناخته شده نیست . DCT دوپاکروم را به DHICA ایزومریزه می کند.

در این مطالعه ، ما اثر روغن آرگان خالص بر ملانوژنز برای تایید این باور سنتی کهروغن آرگان خالص می‌تواند موجب حفظ تعادل چهره شود را  ارزیابی کرده‌ایم . روغن آرگان خالص با محیط رشد سلول B16 ترکیب شد و به مدت ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوبه شده و محتوای ملانین سلولها را کاهش داد(شکل ۱) . دپیگمنتاسیون مشاهده شده به دلیل کاهش در سطح بیان انزیم های ملانوژنز با کاهش چشمگیرتر TYR و  DCT  نسبت به TRP1  دانسته شد. (شکل ۲). تیروزیناز انزیم محدود کننده ی ملانوژنز است که دو مرحله ی ابتدایی سنتز ملانین را انجام میدهد. کاهش در محتوای ملانین سلئلها بعد از ۴۸ ساعت مشاهده شد اما بیشترین کاهش مربوط به ۷۲ ساعت پس از تیمار بود.اگرچه رقت ۱/۱۰۰۰۰ کاملا باعث بروز دپیگمنتاسیون می­شود ولی بازدارندگی چشمگیر سنتز ملانین و بدون اثرات سیتوتوکسیک در رقت ۱/۱۰۰۰ مشاهده می­شود که در این نقطه با اربوتین ۱۰۰µM یکسان است. اثرات روغن آرگان خالص در رقت۱/۱۰۰  نیز چشمگیر بود ولی بحث کاهش جزئی در شمار سلولی نیز می‌شود. ما سپس بیان تیروزیناز را با وسترن بلات بررسی کردیم . نتایج نشان داد که بیان آنزیم تیروزیناز با تیمار سلول باروغن آرگان خالص کاهش یافت (شکل ۲). همچنین هیچ کاهش  فوری در غلظت،  مثلا ۴ ساعت پس از تیمار در طول انکوباسیون مشاهده نشد. روغن آرگان خالص  اثر بازدارندگی بر TRP1 نشان نداد و این جای تعجب نیست ،زیرا TRP1  و    DCT تنها ۴۰ درصد با TYR همولوژی اسید امینه ای دارند.توالی ساختاری و پروموتری TRP1  با TYR بسیار متفاوت است. با این وجود دلیل اثر مشاهده شده ی روغن آرگان خالص بر بیان TRP1 هنوز مبهم است.

برای پی بردن به مکانیسم کاهش سطوح پروتیین انزیم های ملانوژنیک ، بیان در سطح رونویسی نیز تعیین شد ، نتایج بدست آمده نشان داد ، سطوح mRNA انها نیز با  تیمار روغن آرگان خالص کاهش می­‌یابد (شکل ۳). کنترل بیان TYR (محدود کننده ی سرعت ملانوژنز ) به تنظیم در سطح رونویسی بستگی دارد. برخی از مهارکننده های ملانوژنز مانند TPA کاهش در سطحm RNA  ژن tyr را نشان داده اند و در مورد روغن آرگان خالصپدیده‌ی یکسانی مشاهده شده است. همانطور در شکل ۴ نشان داده شده است ، سطح بیان mRNA  ژن tyr به دنبال تیمار با روغن آرگان خالص کاهش یافته است.

بیان ژن­های انزیم های ملانوژنیک با MITF تنظیم می‌شود و نتایج ما نشان دهنده ی افزایش فعالیت MITF  است. فسفریلاسیون MITF با تجزیه­ی بعدی آن مرتبط است. MITF در تمایز ، تکثیر و حفظ ملانوسیت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. برای تعیین علت افزایش فعالیت MITF ، یک افزایش وابسته به زمان در فسفریلاسیون ERK انجام شد و نتایج نشان داد که تیمار با روغن آرگان خالص سبب افزایش فعالیت ERK1/2  می­شود(شکل ۳)  در مقایسه با هیریسین A (افزایش فسفریلاسیون بعد از یک ساعت پس از تیمار) روغن آرگان خالص  باعث افزایش فسفریلاسیون ERK  بعد از ۲۴ ساعت  پس از تیمار می‌شود. ثابت شده است که فعال شدن پیوسته­ی MAPK ERK منجر به تجزیه­ی MITF میشود. ERK تعدادی از اهداف سیتوپلاسمی فسفریله میکند و یا به هسته مهاجرت میکند و در آنجا تعدادی از فاکتورهای رونویسی مانند MIFT را فسفریله و فعال میکند. MAP kinase, و ERK2 ، MIFT را فسفریله میکنند و بنابراین فاکتور رونویسی را برای پرای تجزیه در پوتئوزوم هدف گذاری میکنند. بنابراین علاوه بر تنطیم مجموعه­ی رونویسی ، ملانوژنز همچنین تحت یک تنظیم پسا ترجمه­ای نیز قرار دارد که عملکرد MITF و TYR را کنترل می کند.

همانطور که به صورت خلاصه در جدول ۱، ۲ و ۳ آورده شده است،روغن آرگان خالص غنی از توکوفرول و اسیدهای چرب غیر اشباع مانند اولئیک اسید است. روغن آرگان خالص در ارزیابی سفید کنندگی بتاکاروتن /لینولئیک اسید  یک فعالیت آنتی اکسیدانتی جالب توجهی از خود نشان داد. اثر سفیدکنندگی توکوفرول –الفا که به عنوان ویتامین E شناخته می‌شود، گزارش شده است. مصرف خوراکی ویتامین E  میتواند بویزه با ترکیب شدن با ویتامین C باعث بهبود هیپرپیگمنتاسیون صورت شود. قرار گیری در معرض UV باعث پراکسیداسیون لیپید در صورت می‌شود که باعث آسیب به سلولهای اپیدرمال شده و منجر به هیپرچیگمنتاسیون پس از التهاب می­‌گردد.

خواص انتی اکسیدانتی و احیاءکنندگی روغن آرگان خالص به سلولها کمک میکند تا در غیاب ملانین در مقابل استر اکسیداتیو مقاومت کنند. ملانین یک خاصیت تجزیه کنندگی رادیکال های  آزاد در سلولهای رنگدانه ای را دارد. در شرایطی که ملانین کاهش می­‌یابد ، مانند سلولهای تیمار شده باروغن آرگان خالص با سلولهای بدون ملانوسیت مانند OCA2 ، مهار کننده های استرس اکسیداتیو میتوانند از اسیب های اکسیداتیو جلوگیری کنند. Fujiwara و همکارانش گزارش کردند که ، ویتامین E تجویز شده با ویتامینC به عنوان تجزیه کننده ی رادیکال آزاد عمل کرده و سایتوکاین های ملانوژنیک را مهار میکند و این به دلیل اثر سینرژیک ویتامین A و C بر روی سلولهای ملانوما است.

این مکانیسم همچنین میتواند چگونگی کارکرد اجزاء مختلف روغن آرگان خالص در مهار سنتز ملانین در سلول های B16 را توجیه کند. روغن آرگان دارای خواص انتی اکسیدانتی و ضد پیری است و بنابراین میتواند استرس اکسیداتیو را در سلولها کاهش دهد اما ممکن است این اثر با اثر آن بر ملانوژنز مرتبط نباشد.

برای مثال Alpha-MSH  ، به عنوان یک تحریک کننده ی ملانوژنز شناخته شده، دارای اثر مهارکنندگی استرس اکسیداتیو در ملانوسیتهای انسانی  و نیز سلولهایی که توانایی سنتز ملانین را از دست داده اند است (سلولهای با جهش OCA2) این نشان میدهد که اثر انتی اکسیدانتی آن مستقیما با اثرات تنظیمی آن در ملانوژنز ربطی ندارد. اثر انتی اکسیدانت روغن آرگان میتواند سلولها را اسیب های اکسیداتوی ناشی از تابش UV  در غیاب ملانین و اثرات دپیگمنتاسیون ان روی پوست محافظت کند. به این ترتیب یک پایه ی علمی برای اثرات روغن آرگان در کاهش سرعت ظهور چین و چروک و مبارزه با خشکی پوست فراهم میکند.

اگرچه توکوفرول ها اصلی ترین اجزاء روغن آرگان خالص در  ملانوژنز هستند اما نقش سایر اجزاء نیز میتواند مهم باشد. روغن آرگان خالص همچنین حاوی اسیدهای چرب آزاد است که اثرات فعال کنندگی تیروزیناز در آنها گزارش شده است. لینولئیک اسید فعالیت تیروزیناز را کاهش و پالمتیک اسید آن را افزایش می­دهد. نمونه یروغن آرگان خالص استفاده شده در این مطالعه دارای ۲۸.۴۷% لینولئیک اسید، ۱۲.۲% پالمتیک اسید است و همچنین میتوان گفت که محتوی لینولئیک اسید بالا میتواند باعث کاهش فعالیت تیروزیناز شود نتایج این مطالعه نشان داد که روغن آرگان خالص فعالیت تیروزیناز قارچ خوراکی را متاثر نمیکند (نتایج نیاورده شده است) . قطعا و بر اساس گزارش Ando و همکارانش فعالیت تیروزیناز باسطح mRNA  ژن TYR مرتبط نیست . بنابراین اثر دپیگمنتاسیون پوست به دلیل مهار بیان  انزیم های ملانوژنیک (TYR و DCT)  را میتوان به اجزاء اصلی (توکوفرول ها ) و یا اثر سینرژیک تمام اجزاء روغن آرگان خالص نسبت داد.