فعالیت انتی اکسیدانتی و پتانسیل احیایی روغن آرگان

فعالیت آنتی اکسیدانتی روغن آرگان با استفاده از مدل بتاکاروتن –لینولئات تعیین و با BHT مقایسه شد. نتایج نشان داد که روغن آرگان مانع از سفید شدن بتاکاروتن شد و بنابراین ممکن است در محافظت لیپوپراکسیداسیون سهیم باشد.(جدول ۳). علاوه براین برای تعیین توانایی روغن آرگان به عنوان  یک دهنده­ی الکترون (پتانسیل احیایی آن ) نیز ارزیابی شد. دهنده­ی الکترون با رادیکال های آزاد واکنش میدهد، آنها را به محصولات پایدارتر تبدیل می­کند و نهایتا به واکنش های زنجیره­ای رادیکال پایان میدهد. ظرفیت احیایی یک ماده به عنوان یک نشانگر مهم برای فعالیت انتی اکسیدانتی بالقوه­ی آن ماده در نظر گرفته میشود. روغن آرگان برخی از درجات ظرفیت الکترون دهندگی را نشان داد اما میزان آن  پایین تر از انتی اکسیدانت سنتتیک BHT ((EC50 = 31.33 ± ۰.۰۳ μg/mL)  و اسکوربیک اسید((EC50 = 6.89 ± ۰.۰۱ μg/mL) است.

جدول ۳. فعالیت آنتی اکسیدانت روغن آرگان و انتی اکسیدانت های سنتتیک (BHT و اسکوربیک اسید ) در ارزیابی سفید کنندگی بتاکاروتن و روش های احیایی.