انالیزهای شیمیایی

انالیزهای شیمیایی روغن آرگان ارایشی استفاده شده در ازمایش انجام شد. جدول ۱  مقدار بیشترین اسید های چرب  در روغن آرگان را نشان میدهد اولئیک اسید (۴۶.۱%) ، لینولئیک اسید(۳۴.۵%) ، پالمیتیک اسید (۱۲.۵%) و اسئاریک اسید (۶.۲۳%) . مقدار توکوفرول موجود در نمونه نیز ارزیابی شد و نتایج نشان داد که توکوقرول کل ۶۳.۵mg/100g  روغن است و الفا توکوفرول ها بیشترین مقدار توکوفرول ها است(۴۴mg/100g oil) جدول۲. انالیزهای شیمیایی همچنین نشان دهنده­ی حضور الکل های تری ترپن ، کارتنوئید­ها و زانتوفیل­هاست. استرول های موجود در روغن آرگان بتا –سیتوسترل (بالاترین غلظت) ، اسپینااسترول ، schottenol و بتا سیتواسترول است. سایر اجزاء شامل کارتنوئیدها (۲ mg/kg) و زانتوفیل ها (۱.۷ mg/kg) هستند.

اسیدهای چرب اصلی موجود در روغن آرگان استفاده شده در آزمایش.

توکوفرول های موجود در روغن آرگان استفاده شده در آزمایش.